آدرس

{“questions”:{“pi9oe”:{“id”:”pi9oe”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646″,”frontBgColor”:”#d3c3e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”street – avenue”,”backBgColor”:”#ededbb”,”backFontColor”:”#000000″},”vmn4x”:{“id”:”vmn4x”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u06a9\u0648\u0686\u0647″,”frontBgColor”:”#cfbce2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”alley”,”backBgColor”:”#ededb1″,”backFontColor”:”#000000″},”kzbgo”:{“id”:”kzbgo”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0628\u0644\u0648\u0627\u0631″,”frontBgColor”:”#d3c3e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”boulevard”,”backBgColor”:”#ededbd”,”backFontColor”:”#000000″},”qbbvy”:{“id”:”qbbvy”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646″,”frontBgColor”:”#cbb3e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”square”,”backBgColor”:”#ededa6″,”backFontColor”:”#000000″},”vpqyd”:{“id”:”vpqyd”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0646\u0628\u0634 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646″,”frontBgColor”:”#cbb3e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”on the corner of the street”,”backBgColor”:”#ededbd”,”backFontColor”:”#000000″},”ybiaa”:{“id”:”ybiaa”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0686\u0647\u0627\u0631 \u0631\u0627\u0647″,”frontBgColor”:”#ccb5e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”intersection”,”backBgColor”:”#ededbd”,”backFontColor”:”#000000″},”kq0o3″:{“id”:”kq0o3″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0686\u0647\u0627\u0631 \u0631\u0627\u0647 \u0627\u0648\u0644″,”frontBgColor”:”#d3c3e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”first intersection”,”backBgColor”:”#ededbd”,”backFontColor”:”#000000″},”vtjh4″:{“id”:”vtjh4″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0686\u0647\u0627\u0631 \u0631\u0627\u0647 \u062f\u0648\u0645″,”frontBgColor”:”#c5a7e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”second intersection”,”backBgColor”:”#ededc7″,”backFontColor”:”#000000″},”j2kam”:{“id”:”j2kam”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0686\u0647\u0627\u0631 \u0631\u0627\u0647 \u0633\u0648\u0645″,”frontBgColor”:”#cbb3e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”third intersection”,”backBgColor”:”#ededb6″,”backFontColor”:”#000000″},”2ph47″:{“id”:”2ph47″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0686\u0647\u0627\u0631 \u0631\u0627\u0647 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645″,”frontBgColor”:”#c7ace2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”fourth intersection”,”backBgColor”:”#ededbb”,”backFontColor”:”#000000″},”1vd1r”:{“id”:”1vd1r”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u062d\u062f\u0648\u062f\u0627\u064b \u06a9\u062c\u0627″,”frontBgColor”:”#cdb7e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”whereabouts”,”backBgColor”:”#ededb4″,”backFontColor”:”#000000″},”mnikw”:{“id”:”mnikw”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0627\u0648\u0646\u0637\u0631\u0641 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646″,”frontBgColor”:”#cbb3e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”across the street”,”backBgColor”:”#ededc0″,”backFontColor”:”#000000″},”utwv4″:{“id”:”utwv4″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0631\u0648\u0628\u0631\u0648\u06cc \u067e\u0627\u0631\u06a9″,”frontBgColor”:”#c9b1e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”across from the park”,”backBgColor”:”#ededc4″,”backFontColor”:”#000000″},”la9d7″:{“id”:”la9d7″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0639\u0627\u0628\u0631 \u067e\u06cc\u0627\u062f\u0647″,”frontBgColor”:”#cdb7e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”pedestrian”,”backBgColor”:”#ededbb”,”backFontColor”:”#000000″},”ox9uh”:{“id”:”ox9uh”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u067e\u06cc\u0627\u062f\u0647 \u0631\u0648″,”frontBgColor”:”#d0bee2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”sidewalk”,”backBgColor”:”#ededc4″,”backFontColor”:”#000000″},”mhpvq”:{“id”:”mhpvq”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0628\u0631\u0648 \u0628\u0627\u0644\u0627″,”frontBgColor”:”#c9b1e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”go up”,”backBgColor”:”#ededb4″,”backFontColor”:”#000000″},”fjhxc”:{“id”:”fjhxc”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0628\u0631\u0648 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646″,”frontBgColor”:”#cfbce2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”go down”,”backBgColor”:”#ededc4″,”backFontColor”:”#000000″},”la03r”:{“id”:”la03r”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0644\u0648\u0627\u0631 \u0631\u0648 \u0628\u0631\u0648 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646″,”frontBgColor”:”#cfbce2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”go

تست _ دامنه لغات _ انگلیسی به فارسی _ QIntLisSpeUni 6-8

{“questions”:{“o0wmx”:{“id”:”o0wmx”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”diet”,”frontBgColor”:”#ccb5e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0631\u0698\u06cc\u0645 \u063a\u0630\u0627\u06cc\u06cc”,”backBgColor”:”#ddc9c9″,”backFontColor”:”#000000″},”k6lku”:{“id”:”k6lku”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”lonely”,”frontBgColor”:”#d1c0e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u062a\u0646\u0647\u0627 – \u062f\u0644\u062a\u0646\u06af”,”backBgColor”:”#ddc3c3″,”backFontColor”:”#000000″},”ygk45″:{“id”:”ygk45″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”manage”,”frontBgColor”:”#d7cce2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646″,”backBgColor”:”#ddc5c5″,”backFontColor”:”#000000″},”po73d”:{“id”:”po73d”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”reduce”,”frontBgColor”:”#d0bee2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u06a9\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646″,”backBgColor”:”#ddbcbc”,”backFontColor”:”#000000″},”lk27q”:{“id”:”lk27q”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”run-down”,”frontBgColor”:”#d5c7e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u062e\u0633\u062a\u0647 \u0648 \u0628\u06cc \u062d\u0627\u0644 – \u06a9\u0648\u0641\u062a\u0647″,”backBgColor”:”#ddb8b8″,”backFontColor”:”#000000″},”8ia8j”:{“id”:”8ia8j”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”habit”,”frontBgColor”:”#cebae2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0639\u0627\u062f\u062a”,”backBgColor”:”#ddb8b8″,”backFontColor”:”#000000″},”nz5y8″:{“id”:”nz5y8″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”prepare”,”frontBgColor”:”#d5c7e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0622\u0645\u0627\u062f\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646″,”backBgColor”:”#ddb1b1″,”backFontColor”:”#000000″},”zy93p”:{“id”:”zy93p”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”regularly”,”frontBgColor”:”#d0bee2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0628\u0637\u0648\u0631 \u0645\u0646\u0638\u0645″,”backBgColor”:”#ddb8b8″,”backFontColor”:”#000000″},”2z4h4″:{“id”:”2z4h4″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”at least”,”frontBgColor”:”#d1c0e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u062d\u062f \u0627\u0642\u0644″,”backBgColor”:”#ddb8b8″,”backFontColor”:”#000000″},”ekfpa”:{“id”:”ekfpa”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”for a living”,”frontBgColor”:”#d0bee2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0628\u0631\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc”,”backBgColor”:”#ddbcbc”,”backFontColor”:”#000000″},”v3bgc”:{“id”:”v3bgc”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”keep up”,”frontBgColor”:”#d3c3e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u062f\u0646″,”backBgColor”:”#ddb8b8″,”backFontColor”:”#000000″},”ypu8p”:{“id”:”ypu8p”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”climate”,”frontBgColor”:”#d4c5e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0622\u0628 \u0648 \u0647\u0648\u0627″,”backBgColor”:”#ddb5b5″,”backFontColor”:”#000000″},”5s8pl”:{“id”:”5s8pl”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”average”,”frontBgColor”:”#d3c3e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:””,”backBgColor”:””,”backFontColor”:””},”acjxy”:{“id”:”acjxy”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”average”,”frontBgColor”:”#d5c7e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0639\u0627\u062f\u06cc – \u0645\u0639\u0645\u0648\u0644\u06cc”,”backBgColor”:”#ddbebe”,”backFontColor”:”#000000″},”7skgw”:{“id”:”7skgw”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”culture”,”frontBgColor”:”#cfbce2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0641\u0631\u0647\u0646\u06af “,”backBgColor”:”#ddb5b5″,”backFontColor”:”#000000″},”4h8d3″:{“id”:”4h8d3″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”recently”,”frontBgColor”:”#d4c5e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0627\u062e\u06cc\u0631\u0627\u064b”,”backBgColor”:”#ddc7c7″,”backFontColor”:”#000000″},”eedku”:{“id”:”eedku”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”lecture”,”frontBgColor”:”#cdb7e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0633\u062e\u0646\u0631\u0627\u0646\u06cc”,”backBgColor”:”#ddb5b5″,”backFontColor”:”#000000″},”ahxnm”:{“id”:”ahxnm”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”historic”,”frontBgColor”:”#d6c9e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc”,”backBgColor”:”#ddc3c3″,”backFontColor”:”#000000″},”3ucmt”:{“id”:”3ucmt”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”skyscraper”,”frontBgColor”:”#d0bee2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 \u062e\u0631\u0627\u0634″,”backBgColor”:”#ddadad”,”backFontColor”:”#000000″},”r5cur”:{“id”:”r5cur”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”resident”,”frontBgColor”:”#d1c0e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0645\u0642\u06cc\u0645″,”backBgColor”:”#ddbcbc”,”backFontColor”:”#000000″},”5pxc0″:{“id”:”5pxc0″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”improve”,”frontBgColor”:”#d8cee2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u067e\u06cc\u0634\u0631\u0641\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646″,”backBgColor”:”#ddc7c7″,”backFontColor”:”#000000″},”wstig”:{“id”:”wstig”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”monument”,”frontBgColor”:”#d3c3e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0628\u0646\u0627\u06cc \u06cc\u0627\u062f \u0628\u0648\u062f”,”backBgColor”:”#ddbebe”,”backFontColor”:”#000000″},”5t8ip”:{“id”:”5t8ip”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”sight”,”frontBgColor”:”#d7cce2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0645\u0646\u0638\u0631\u0647″,”backBgColor”:”#ddbcbc”,”backFontColor”:”#000000″},”8c4hp”:{“id”:”8c4hp”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”create”,”frontBgColor”:”#d4c5e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u062f\u0631\u0633\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646 – \u062e\u0644\u0642 \u06a9\u0631\u062f\u0646″,”backBgColor”:”#ddc7c7″,”backFontColor”:”#000000″},”d17u0″:{“id”:”d17u0″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”opportunity”,”frontBgColor”:”#cebae2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0641\u0631\u0635\u062a”,”backBgColor”:”#ddbcbc”,”backFontColor”:”#000000″},”qwdg6″:{“id”:”qwdg6″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”variety”,”frontBgColor”:”#cebae2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u062a\u0646\u0648\u0639″,”backBgColor”:”#ddb8b8″,”backFontColor”:”#000000″},”1xgq8″:{“id”:”1xgq8″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”genius”,”frontBgColor”:”#cebae2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0646\u0627\u0628\u063a\u0647″,”backBgColor”:”#ddbaba”,”backFontColor”:”#000000″},”w38aj”:{“id”:”w38aj”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”astronomer”,”frontBgColor”:”#d0bee2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0633\u062a\u0627\u0631\u0647 \u0634\u0646\u0627\u0633″,”backBgColor”:”#ddbaba”,”backFontColor”:”#000000″},”szpe9″:{“id”:”szpe9″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”die”,”frontBgColor”:”#cebae2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0645\u0631\u062f\u0646″,”backBgColor”:”#ddb1b1″,”backFontColor”:”#000000″},”q0x4i”:{“id”:”q0x4i”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”star”,”frontBgColor”:”#cfbce2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0633\u062a\u0627\u0631\u0647″,”backBgColor”:”#ddb5b5″,”backFontColor”:”#000000″},”9cbqu”:{“id”:”9cbqu”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”brightness”,”frontBgColor”:”#d3c3e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u062f\u0631\u062e\u0634\u0646\u062f\u06af\u06cc”,”backBgColor”:”#ddb5b5″,”backFontColor”:”#000000″},”0x2n7″:{“id”:”0x2n7″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”distance”,”frontBgColor”:”#ceb7e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0641\u0627\u0635\u0644\u0647″,”backBgColor”:”#ddb3b3″,”backFontColor”:”#000000″},”txz0k”:{“id”:”txz0k”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”discover”,”frontBgColor”:”#cdb7e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u06a9\u0634\u0641 \u06a9\u0631\u062f\u0646″,”backBgColor”:”#ddbebe”,”backFontColor”:”#000000″},”ip9rw”:{“id”:”ip9rw”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”universe”,”frontBgColor”:”#cebae2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u062c\u0647\u0627\u0646 – \u0647\u0633\u062a\u06cc”,”backBgColor”:”#ddb8b8″,”backFontColor”:”#000000″},”skiuv”:{“id”:”skiuv”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”attend”,”frontBgColor”:”#d0bee2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u062d\u0636\u0648\u0631 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0646 \u062f\u0631″,”backBgColor”:”#ddbcbc”,”backFontColor”:”#000000″},”s4xex”:{“id”:”s4xex”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”government”,”frontBgColor”:”#ccb5e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u062f\u0648\u0644\u062a”,”backBgColor”:”#ddb1b1″,”backFontColor”:”#000000″},”662n4″:{“id”:”662n4″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”graduate”,”frontBgColor”:”#d0bee2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0641\u0631\u063a \u0627\u0644\u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644

تست طرح سوال _ مبتدی _ 2

{“questions”:{“7y7wg”:{“id”:”7y7wg”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”.Yes, I’m ready”,”frontBgColor”:”#89a6bf”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”?Are you ready”,”backBgColor”:”#ddc9aa”,”backFontColor”:”#000000″},”5a11j”:{“id”:”5a11j”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”.I’m 175 cm”,”frontBgColor”:”#8ba7bf”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”?How tall are you”,”backBgColor”:”#ddc8a8″,”backFontColor”:”#000000″},”f7uil”:{“id”:”f7uil”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”.He is 195 cm”,”frontBgColor”:”#8fa8bf”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”?How tall is he”,”backBgColor”:”#ddc9aa”,”backFontColor”:”#000000″},”d6awa”:{“id”:”d6awa”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”.They are 167 and 175 cm.”,”frontBgColor”:”#97acbf”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”?How tall are they”,”backBgColor”:”#ddcdb5″,”backFontColor”:”#000000″},”gm8cs”:{“id”:”gm8cs”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”.I weigh 65 kilos”,”frontBgColor”:”#8fa8bf”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”?How much do you weigh”,”backBgColor”:”#ddc8a8″,”backFontColor”:”#000000″},”5d3n1″:{“id”:”5d3n1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”.He is 80 kilos”,”frontBgColor”:”#8fa8bf”,”frontFontColor”:”#050505″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”?How much does he weigh”,”backBgColor”:”#ddccb1″,”backFontColor”:”#000000″},”xpvxf”:{“id”:”xpvxf”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”.They weigh 25

تست طرح سوال _ مبتدی _ 1

{“questions”:{“sczvq”:{“id”:”sczvq”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”?I’m great. Thank you. And you”,”frontBgColor”:”#c9b1e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”?How are you”,”backBgColor”:”#ededb4″,”backFontColor”:”#000000″},”a7dkf”:{“id”:”a7dkf”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”.My name is Alex Smith”,”frontBgColor”:”#c3a3e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”?What’s your name”,”backBgColor”:”#ededaf”,”backFontColor”:”#000000″},”1zpkf”:{“id”:”1zpkf”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”.That’s Tony”,”frontBgColor”:”#c4a5e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”?Who is that”,”backBgColor”:”#ededb4″,”backFontColor”:”#000000″},”7l4zc”:{“id”:”7l4zc”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”.He’s my friend”,”frontBgColor”:”#c5a7e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”?Who’s he”,”backBgColor”:”#ededb6″,”backFontColor”:”#000000″},”rggtm”:{“id”:”rggtm”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”.Nice to meet you, too”,”frontBgColor”:”#c6aae2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”.Nice to meet you”,”backBgColor”:”#ededc0″,”backFontColor”:”#000000″},”9abls”:{“id”:”9abls”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”.I’m 45 years old”,”frontBgColor”:”#c6aae2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”?How old are you”,”backBgColor”:”#ededaa”,”backFontColor”:”#000000″},”o15cb”:{“id”:”o15cb”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”.He is 25″,”frontBgColor”:”#cdb7e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”?How old is he”,”backBgColor”:”#ededc4″,”backFontColor”:”#000000″},”9xias”:{“id”:”9xias”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”.I like tennis”,”frontBgColor”:”#c8aee2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”?What

تست _ دامنه لغات _ فارسی به انگلیسی _ QIntLisSpeUni6-8

{“questions”:{“7zq6q”:{“id”:”7zq6q”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0645\u0642\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0647 \u0635\u0631\u0641\u0647″,”frontBgColor”:”#ededbd”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”affordable”,”backBgColor”:”#b9d6a4″,”backFontColor”:”#000000″},”ehs86″:{“id”:”ehs86″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a”,”frontBgColor”:”#ededb6″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”condition”,”backBgColor”:”#c0d6b1″,”backFontColor”:”#000000″},”8yij4″:{“id”:”8yij4″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u062a\u0642\u0627\u0636\u0627″,”frontBgColor”:”#ededbd”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”demand”,”backBgColor”:”#c5d6ba”,”backFontColor”:”#000000″},”ytega”:{“id”:”ytega”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0633\u0631\u06af\u0631\u0645\u06cc _ \u067e\u0630\u06cc\u0631\u0627\u06cc\u06cc”,”frontBgColor”:”#ededc9″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”entertainment”,”backBgColor”:”#b8d6a2″,”backFontColor”:”#000000″},”a50un”:{“id”:”a50un”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0645\u0633\u06a9\u0646″,”frontBgColor”:”#ededc9″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”housing”,”backBgColor”:”#bbd6a9″,”backFontColor”:”#000000″},”stsge”:{“id”:”stsge”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634″,”frontBgColor”:”#ededbd”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”increase”,”backBgColor”:”#b9d6a4″,”backFontColor”:”#000000″},”kyhb7″:{“id”:”kyhb7″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0635\u0627\u062d\u0628 \u0645\u0644\u06a9″,”frontBgColor”:”#ededb6″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”landlord”,”backBgColor”:”#bdd6ab”,”backFontColor”:”#000000″},”qwkju”:{“id”:”qwkju”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u06a9\u0645\u0628\u0648\u062f”,”frontBgColor”:”#ededc9″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”shortage”,”backBgColor”:”#bdd6ab”,”backFontColor”:”#000000″},”t8uvp”:{“id”:”t8uvp”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u063a\u0630\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0632\u0645\u0631\u0647 _ \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u063a\u0630\u0627\u06cc\u06cc”,”frontBgColor”:”#ededbd”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”diet”,”backBgColor”:”#bbd6a9″,”backFontColor”:”#000000″},”49bp9″:{“id”:”49bp9″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u062a\u0646\u0647\u0627″,”frontBgColor”:”#ededbb”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”lonely “,”backBgColor”:”#b8d6a2″,”backFontColor”:”#000000″},”3wjfr”:{“id”:”3wjfr”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646″,”frontBgColor”:”#ededbd”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”manage”,”backBgColor”:”#b4d69c”,”backFontColor”:”#000000″},”fllcw”:{“id”:”fllcw”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u06a9\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646″,”frontBgColor”:”#ededb6″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”reduce”,”backBgColor”:”#bed6ad”,”backFontColor”:”#000000″},”e8zzo”:{“id”:”e8zzo”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u062e\u0633\u062a\u06af\u06cc \u0632\u06cc\u0627\u062f”,”frontBgColor”:”#ededc4″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”run-down”,”backBgColor”:”#bbd6a9″,”backFontColor”:”#000000″},”667wm”:{“id”:”667wm”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0639\u0627\u062f\u062a”,”frontBgColor”:”#ededc4″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”habit”,”backBgColor”:”#b6d6a0″,”backFontColor”:”#000000″},”9zbe5″:{“id”:”9zbe5″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0622\u0645\u0627\u062f\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646″,”frontBgColor”:”#ededb4″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”prepare”,”backBgColor”:”#bad6a7″,”backFontColor”:”#000000″},”xr356″:{“id”:”xr356″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0645\u0631\u062a\u0628\u0627\u064b”,”frontBgColor”:”#ededbd”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”regularly”,”backBgColor”:”#b8d6a2″,”backFontColor”:”#000000″},”ogg6r”:{“id”:”ogg6r”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0622\u0628 \u0648 \u0647\u0648\u0627″,”frontBgColor”:”#ededbd”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”climate”,”backBgColor”:”#b6d6a0″,”backFontColor”:”#000000″},”5ucee”:{“id”:”5ucee”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637 _ \u0645\u06cc\u0627\u0646\u06af\u06cc\u0646 _ \u0639\u0627\u062f\u06cc”,”frontBgColor”:”#ededbd”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”average”,”backBgColor”:”#bad6a7″,”backFontColor”:”#000000″},”ztt7j”:{“id”:”ztt7j”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0641\u0631\u0647\u0646\u06af “,”frontBgColor”:”#ededc0″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”culture”,”backBgColor”:”#b9d6a4″,”backFontColor”:”#000000″},”cyvgw”:{“id”:”cyvgw”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0633\u062e\u0646\u0631\u0627\u0646\u06cc _ \u0633\u062e\u0646\u0631\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646″,”frontBgColor”:”#ededad”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”lecture”,”backBgColor”:”#bad6a7″,”backFontColor”:”#000000″},”5k0d3″:{“id”:”5k0d3″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0627\u062e\u06cc\u0631\u0627\u064b”,”frontBgColor”:”#ededc9″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”recently”,”backBgColor”:”#b5d69e”,”backFontColor”:”#000000″},”k3usq”:{“id”:”k3usq”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc _ \u0645\u0647\u0645″,”frontBgColor”:”#ededbb”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”historic”,”backBgColor”:”#bdd6ab”,”backFontColor”:”#000000″},”wh1e9″:{“id”:”wh1e9″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 \u062e\u0631\u0627\u0634″,”frontBgColor”:”#ededc4″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”skyscraper”,”backBgColor”:”#b8d6a2″,”backFontColor”:”#000000″},”2yz8g”:{“id”:”2yz8g”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0645\u06a9\u0627\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0646\u06cc”,”frontBgColor”:”#ededc0″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”sight”,”backBgColor”:”#bbd6a9″,”backFontColor”:”#000000″},”g7rfi”:{“id”:”g7rfi”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0627\u0631\u062a\u0642\u0627\u0621 _ \u067e\u06cc\u0634\u0631\u0641\u062a”,”frontBgColor”:”#ededb1″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”improve”,”backBgColor”:”#b5d69e”,”backFontColor”:”#000000″},”upqsr”:{“id”:”upqsr”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u062f\u06cc\u062f”,”frontBgColor”:”#ededc4″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”view”,”backBgColor”:”#b9d6a4″,”backFontColor”:”#000000″},”oeuq4″:{“id”:”oeuq4″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0628\u0646\u0627\u06cc \u06cc\u0627\u062f\u0628\u0648\u062f”,”frontBgColor”:”#ededb8″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”monument”,”backBgColor”:”#bbd6a9″,”backFontColor”:”#000000″},”5wiqf”:{“id”:”5wiqf”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u062a\u0646\u0648\u0639″,”frontBgColor”:”#ededc0″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”variety”,”backBgColor”:”#b5d69e”,”backFontColor”:”#000000″},”h50xk”:{“id”:”h50xk”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u062f\u0631\u0633\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646 _ \u062e\u0644\u0642 \u06a9\u0631\u062f\u0646″,”frontBgColor”:”#ededc0″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”create”,”backBgColor”:”#bbd6a9″,”backFontColor”:”#000000″},”2bpik”:{“id”:”2bpik”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0633\u0627\u06a9\u0646 _ \u0645\u0642\u06cc\u0645″,”frontBgColor”:”#ededbb”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”resident”,”backBgColor”:”#b9d6a4″,”backFontColor”:”#000000″},”bwgbj”:{“id”:”bwgbj”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0641\u0631\u0635\u062a”,”frontBgColor”:”#ddceb8″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”opportunity”,”backBgColor”:”#b9d6a4″,”backFontColor”:”#000000″},”b9u0o”:{“id”:”b9u0o”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0646\u0627\u0628\u063a\u0647″,”frontBgColor”:”#ddc39b”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”genius “,”backBgColor”:”#bbd6a9″,”backFontColor”:”#000000″},”l7d9n”:{“id”:”l7d9n”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0641\u0636\u0627 \u0646\u0648\u0631\u062f”,”frontBgColor”:”#ededb8″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”astronomer

تست _ دامنه لغات _ انگلیسی به انگلیسی _ QIntlisSpeUni6-8

{“questions”:{“970rw”:{“id”:”970rw”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”not expensive”,”frontBgColor”:”#ededbd”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”affordable”,”backBgColor”:”#bdd6ab”,”backFontColor”:”#000000″},”zcfiq”:{“id”:”zcfiq”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”the situation that someone lives or works”,”frontBgColor”:”#ededb4″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”condition”,”backBgColor”:”#b9d6a4″,”backFontColor”:”#000000″},”6g4f0″:{“id”:”6g4f0″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”a need or want”,”frontBgColor”:”#ededbd”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”demand”,”backBgColor”:”#bed6ad”,”backFontColor”:”#000000″},”zcymb”:{“id”:”zcymb”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”fun or free – time activities”,”frontBgColor”:”#ededc0″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”entertainment “,”backBgColor”:”#b4d69c”,”backFontColor”:”#000000″},”n8jbh”:{“id”:”n8jbh”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”apartments, houses and homes”,”frontBgColor”:”#ddc9aa”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”housing”,”backBgColor”:”#bad6a7″,”backFontColor”:”#000000″},”b8n10″:{“id”:”b8n10″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”to become bigger”,”frontBgColor”:”#ddc6a4″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”increase”,”backBgColor”:”#bad6a7″,”backFontColor”:”#000000″},”1scr0″:{“id”:”1scr0″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”a person _ he or she rents homes to people for money”,”frontBgColor”:”#ddcbaf”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”landlord”,”backBgColor”:”#b8d6a2″,”backFontColor”:”#000000″},”adxqo”:{“id”:”adxqo”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”not enough of something”,”frontBgColor”:”#ddc9aa”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”shortage”,”backBgColor”:”#b9d6a4″,”backFontColor”:”#000000″},”b52az”:{“id”:”b52az”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”the food that you usually

تست _ دامنه لغات _ انگلیسی به فارسی _ Q.IntLisSpeUni1_5

{“questions”:{“9cn6u”:{“id”:”9cn6u”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”belong to”,”frontBgColor”:”#cdb7e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0645\u062a\u0639\u0644\u0642 \u0628\u0647 _ \u0639\u0636\u0648 \u0628\u0648\u062f\u0646″,”backBgColor”:”#bbd6a9″,”backFontColor”:”#000000″},”trt3f”:{“id”:”trt3f”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”collect”,”frontBgColor”:”#c9b1e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u06af\u0631\u062f \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 _ \u062c\u0645\u0639 \u0622\u0648\u0631\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646″,”backBgColor”:”#c2d6b3″,”backFontColor”:”#000000″},”kg2zv”:{“id”:”kg2zv”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”hobby”,”frontBgColor”:”#cbb3e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0633\u0631\u06af\u0631\u0645\u06cc”,”backBgColor”:”#bbd6a9″,”backFontColor”:”#000000″},”097p8″:{“id”:”097p8″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”interested in”,”frontBgColor”:”#c4a5e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0639\u0644\u0627\u0642\u0645\u0646\u062f \u0628\u0647″,”backBgColor”:”#b8d6a2″,”backFontColor”:”#000000″},”sxqvg”:{“id”:”sxqvg”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”campus”,”frontBgColor”:”#d0bee2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0645\u062d\u0648\u0637\u0647 \u0648 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u06a9\u062f\u0647\u060c \u06a9\u0627\u0644\u062c”,”backBgColor”:”#bdd6ab”,”backFontColor”:”#000000″},”doi8w”:{“id”:”doi8w”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”professor”,”frontBgColor”:”#c7ace2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647″,”backBgColor”:”#bbd6a9″,”backFontColor”:”#000000″},”05xig”:{“id”:”05xig”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”special”,”frontBgColor”:”#ccb5e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u062e\u0627\u0635″,”backBgColor”:”#b8d6a2″,”backFontColor”:”#000000″},”eigr4″:{“id”:”eigr4″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”active”,”frontBgColor”:”#ccb5e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0641\u0639\u0627\u0644″,”backBgColor”:”#bbd6a9″,”backFontColor”:”#000000″},”2fhkc”:{“id”:”2fhkc”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”skill”,”frontBgColor”:”#c5a7e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0645\u0647\u0627\u0631\u062a”,”backBgColor”:”#bbd6a9″,”backFontColor”:”#000000″},”fs2ok”:{“id”:”fs2ok”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”foreign language”,”frontBgColor”:”#ccb5e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0632\u0628\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc”,”backBgColor”:”#c4d6b8″,”backFontColor”:”#000000″},”0n8wv”:{“id”:”0n8wv”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”community”,”frontBgColor”:”#cdb7e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639″,”backBgColor”:”#b5d69e”,”backFontColor”:”#000000″},”8ubn1″:{“id”:”8ubn1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”avoid”,”frontBgColor”:”#cfbce2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u062f\u0648\u0631\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u0632 _ \u067e\u0631\u0647\u06cc\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u0632″,”backBgColor”:”#bbd6a9″,”backFontColor”:”#000000″},”a9amq”:{“id”:”a9amq”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”flavor”,”frontBgColor”:”#d1c0e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0645\u0632\u0647 _ \u0637\u0639\u0645″,”backBgColor”:”#bfd6af”,”backFontColor”:”#000000″},”39nuw”:{“id”:”39nuw”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”ingredient”,”frontBgColor”:”#d0bee2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u062c\u0632\u0621 _ \u062c\u0632\u0621 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628\u06cc”,”backBgColor”:”#b9d6a4″,”backFontColor”:”#000000″},”q11jh”:{“id”:”q11jh”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”nutritious”,”frontBgColor”:”#cdb7e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0645\u063a\u0630\u06cc”,”backBgColor”:”#b4d69c”,”backFontColor”:”#000000″},”rk4xr”:{“id”:”rk4xr”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”social”,”frontBgColor”:”#c6aae2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc _ \u0645\u0639\u0627\u0634\u0631\u062a\u06cc”,”backBgColor”:”#b6d6a0″,”backFontColor”:”#000000″},”qj843″:{“id”:”qj843″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”architecture”,”frontBgColor”:”#c9b1e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc”,”backBgColor”:”#bed6ad”,”backFontColor”:”#000000″},”qumdr”:{“id”:”qumdr”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”exhibition”,”frontBgColor”:”#cbb3e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647″,”backBgColor”:”#bed6ad”,”backFontColor”:”#000000″},”1zyjw”:{“id”:”1zyjw”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”outdoor”,”frontBgColor”:”#ccb5e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0628\u06cc\u0631\u0648\u0646 _ \u062f\u0631 \u0647\u0648\u0627\u06cc \u0622\u0632\u0627\u062f”,”backBgColor”:”#bed6ad”,”backFontColor”:”#000000″},”nq244″:{“id”:”nq244″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”path”,”frontBgColor”:”#c2a1e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0645\u0633\u06cc\u0631″,”backBgColor”:”#bdd6ab”,”backFontColor”:”#000000″},”qhdiq”:{“id”:”qhdiq”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”nature”,”frontBgColor”:”#c9b1e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a”,”backBgColor”:”#b5d69e”,”backFontColor”:”#000000″},”smy7s”:{“id”:”smy7s”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”crowded”,”frontBgColor”:”#c8aee2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u0634\u0644\u0648\u063a”,”backBgColor”:”#b1d698″,”backFontColor”:”#000000″},”19one”:{“id”:”19one”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”noisy”,”frontBgColor”:”#c7ace2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”\u067e\u0631 \u0633\u0631 \u0648

تست _ دامنه لغات _ انگلیسی به انگلیسی _ QIntLisSpeUni1-5

{“questions”:{“rlxwl”:{“id”:”rlxwl”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”to be a member of a group”,”frontBgColor”:”#d6c9e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”belong to”,”backBgColor”:”#c5d6ba”,”backFontColor”:”#000000″},”qx1cx”:{“id”:”qx1cx”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”a group of people _ they meet and do things together”,”frontBgColor”:”#d3c3e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”club”,”backBgColor”:”#c2d6b3″,”backFontColor”:”#000000″},”i9svk”:{“id”:”i9svk”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”to get and keep many things because you like them”,”frontBgColor”:”#d1c0e2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”collect”,”backBgColor”:”#c0d6b1″,”backFontColor”:”#000000″},”y9ia9″:{“id”:”y9ia9″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”can do something well”,”frontBgColor”:”#d0bee2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”good at”,”backBgColor”:”#bfd6af”,”backFontColor”:”#000000″},”wb2n6″:{“id”:”wb2n6″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”activity _ you do it for fun”,”frontBgColor”:”#d0bee2″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”hobby”,”backBgColor”:”#bfd6af”,”backFontColor”:”#000000″},”ihxy4″:{“id”:”ihxy4″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”enjoying an activity or

تست _ دامنه لغات _ فارسی به انگلیسی _ QIntLisSpeUni1-5

{“questions”:{“8zefb”:{“id”:”8zefb”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0645\u062a\u0639\u0644\u0642 \u0628\u0647 \u060c \u0639\u0636\u0648 \u0628\u0648\u062f\u0646″,”frontBgColor”:”#ddc7a6″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”belong to”,”backBgColor”:”#b6d6a0″,”backFontColor”:”#000000″},”rshlo”:{“id”:”rshlo”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u06af\u0631\u062f \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 \u060c \u062c\u0645\u0639 \u0622\u0648\u0631\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646″,”frontBgColor”:”#ddc9aa”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”Collect”,”backBgColor”:”#b8d6a2″,”backFontColor”:”#000000″},”kog8t”:{“id”:”kog8t”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0633\u0631\u06af\u0631\u0645\u06cc”,”frontBgColor”:”#ddc8a8″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”hobby”,”backBgColor”:”#b6d6a0″,”backFontColor”:”#000000″},”p17v9″:{“id”:”p17v9″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0639\u0644\u0627\u0642\u0645\u0646\u062f \u0628\u0647″,”frontBgColor”:”#ddccb3″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”interested in”,”backBgColor”:”#b8d6a2″,”backFontColor”:”#000000″},”tkw2v”:{“id”:”tkw2v”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0645\u062d\u0648\u0637\u0647 \u0648 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0645\u0627\u0646\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u06a9\u062f\u0647\u060c \u06a9\u0627\u0644\u062c”,”frontBgColor”:”#ddc7a6″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”campus”,”backBgColor”:”#bbd6a9″,”backFontColor”:”#000000″},”1i8bl”:{“id”:”1i8bl”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647″,”frontBgColor”:”#ddccb1″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”professor”,”backBgColor”:”#b9d6a4″,”backFontColor”:”#000000″},”7bnmu”:{“id”:”7bnmu”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u062e\u0627\u0635″,”frontBgColor”:”#ddc8a8″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”special”,”backBgColor”:”#b4d69c”,”backFontColor”:”#000000″},”fp61h”:{“id”:”fp61h”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0641\u0639\u0627\u0644″,”frontBgColor”:”#ddc6a4″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”active”,”backBgColor”:”#b6d6a0″,”backFontColor”:”#000000″},”6xhdp”:{“id”:”6xhdp”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0645\u0647\u0627\u0631\u062a”,”frontBgColor”:”#ddcaad”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”skill”,”backBgColor”:”#b6d6a0″,”backFontColor”:”#000000″},”vr6ue”:{“id”:”vr6ue”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0632\u0628\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc”,”frontBgColor”:”#ddcdb5″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”foreign language”,”backBgColor”:”#bad6a7″,”backFontColor”:”#000000″},”d1mkf”:{“id”:”d1mkf”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639″,”frontBgColor”:”#ddc8a8″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”community”,”backBgColor”:”#bbd6a9″,”backFontColor”:”#000000″},”4hflz”:{“id”:”4hflz”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u062f\u0648\u0631\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u0632 _ \u067e\u0631\u0647\u06cc\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u0632″,”frontBgColor”:”#ddcdb5″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”avoid”,”backBgColor”:”#bed6ad”,”backFontColor”:”#000000″},”c1dyw”:{“id”:”c1dyw”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0645\u0632\u0647 _ \u0637\u0639\u0645″,”frontBgColor”:”#ddceb8″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”flavor”,”backBgColor”:”#b6d6a0″,”backFontColor”:”#000000″},”n6hl0″:{“id”:”n6hl0″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u062c\u0632 _ \u062c\u0632 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628\u06cc “,”frontBgColor”:”#ddccb1″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”ingredient”,”backBgColor”:”#bfd6af”,”backFontColor”:”#000000″},”6vo7c”:{“id”:”6vo7c”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0645\u063a\u0630\u06cc”,”frontBgColor”:”#ddcdb5″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”nutritious”,”backBgColor”:”#b9d6a4″,”backFontColor”:”#000000″},”cb2y1″:{“id”:”cb2y1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc _ \u0645\u0639\u0627\u0634\u0631\u062a\u06cc”,”frontBgColor”:”#ddccb1″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”social”,”backBgColor”:”#b8d6a2″,”backFontColor”:”#000000″},”74f5w”:{“id”:”74f5w”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc”,”frontBgColor”:”#ddcbaf”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”architecture”,”backBgColor”:”#bbd6a9″,”backFontColor”:”#000000″},”au7vm”:{“id”:”au7vm”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647″,”frontBgColor”:”#ddcdb5″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”exhibition”,”backBgColor”:”#bdd6ab”,”backFontColor”:”#000000″},”vn7hh”:{“id”:”vn7hh”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0628\u06cc\u0631\u0648\u0646 _ \u062f\u0631 \u0647\u0648\u0627\u06cc \u0622\u0632\u0627\u062f”,”frontBgColor”:”#ddcfba”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”outdoor”,”backBgColor”:”#bdd6ab”,”backFontColor”:”#000000″},”gp2q1″:{“id”:”gp2q1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0645\u0633\u06cc\u0631″,”frontBgColor”:”#ddc9aa”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”path”,”backBgColor”:”#b4d69c”,”backFontColor”:”#000000″},”1s0yu”:{“id”:”1s0yu”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a”,”frontBgColor”:”#ddc7a6″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”nature”,”backBgColor”:”#b8d6a2″,”backFontColor”:”#000000″},”lfzao”:{“id”:”lfzao”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0634\u0644\u0648\u063a”,”frontBgColor”:”#ddcbaf”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”crowded”,”backBgColor”:”#b9d6a4″,”backFontColor”:”#000000″},”7p7o1″:{“id”:”7p7o1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u067e\u0631 \u0633\u0631 \u0648

تست زمان گذشته افعال _ بودن _ Be

{“questions”:{“fm999”:{“id”:”fm999″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”(be (am, is, are \/ \u0628\u0648\u062f\u0646″,”frontBgColor”:”#dd9f9f”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”was, were \/ \u0628\u0648\u062f\u060c \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f”,”backBgColor”:”#b0d695″,”backFontColor”:”#000000″},”g0ekr”:{“id”:”g0ekr”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”I am”,”frontBgColor”:”#ddb1b1″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”I was”,”backBgColor”:”#bad6a7″,”backFontColor”:”#000000″},”b4lgi”:{“id”:”b4lgi”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”He \/ She is”,”frontBgColor”:”#dda8a8″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”He \/She was”,”backBgColor”:”#b4d69c”,”backFontColor”:”#000000″},”aou93″:{“id”:”aou93″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”They are “,”frontBgColor”:”#ddadad”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”They were”,”backBgColor”:”#b3d69a”,”backFontColor”:”#000000″},”glbey”:{“id”:”glbey”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”.I am happy”,”frontBgColor”:”#ddaaaa”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”.I was happy”,”backBgColor”:”#b3d69a”,”backFontColor”:”#000000″},”ciozr”:{“id”:”ciozr”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”.He \/ She is sleepy”,”frontBgColor”:”#ddb1b1″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”.He \/ She was sleepy”,”backBgColor”:”#b6d6a0″,”backFontColor”:”#000000″},”gbgcy”:{“id”:”gbgcy”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”.They are tired”,”frontBgColor”:”#dda6a6″,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”.They were tired”,”backBgColor”:”#b4d69c”,”backFontColor”:”#000000″},”6g270″:{“id”:”6g270″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”.My brother is at home”,”frontBgColor”:”#ddadad”,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”.My