چهار چوب مرجع مشترک اروپا

(Common European Framework of Reference (CEFR

 

چارچوب مرجع مشترک اروپا راهنمائی است که سطح زبان اموزان با گویش های مختلف در سراسر اروپا، و بطور زیاد شونده، در  کشورهای دیگر را تشریح می کند. تنظیم این راهنما توسط
شورای اروپا بعنوان بخش اصلی پروژه ای بنام، ” یادگیری زبان برای  شهروندان اروپا “ بین سالهای  1989  –  1996  ایجاد گردید. هدف اصلی آن تهیه یک روش مشخص
یادگیری،آموزش، و ارزیابی است  که مربوط به تمام گویشها در اروپا میباشد. در سال  2001  شورای اتحادیه اروپا توسط قطعنامه ای، استفاده از مرجع  CEFR  را بعنوان  یک سامانه اعتبار
سنجی، جهت تعیین سطح و توانائی زبان آموزان، توصیه میکند. چارچوب مرجع مشترک اروپا زبان آموزان را به سه  دسته  A  –  B  –  C  تقسیم می کند. این سه دسته  نیز به شش سطح، A1, A2,
B1, B2, C1, C2    تقسیم می شوند. در هر سطح  میزان توانائی زبان آموزان در چهار مهارت شنیدن، خواندن، مکالمه و نوشتن، بخوبی تشریح شده است.

 


 

تشریح سطح زبان آموز بر اساس استاندارد CEFR

 


تشریح سطح زبان آموز بر اساس استاندارد CEFR

 


تشریح سطح زبان آموز بر اساس استاندارد CEFR

 


تشریح سطح زبان آموز بر اساس استاندارد CEFR

 


تشریح سطح زبان آموز بر اساس استاندارد CEFR

 


تشریح سطح زبان آموز بر اساس استاندارد CEFR

 


مقایسه نمرات IELTS با سطح بندی مرجع CEFR