بعد از خواندن این مقاله اطلاعات شما از دکترها بیشتر خواهد شد

      بعد از خواندن این مقاله اطلاعات شما از دکترها بیشتر خواهد شد بروس لیپتون     سوال اینجاست اگر ما این توانایی را داریم تا سالم و جوان بمانیم، چرا مریض می شویم؟ یکی از مهمترین دلایل