این مرکز با اخذ کد رهگیری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – معاونت بهداشت مجاز به ادامه فعالیت آموزش می باشد.

 

 

 

 

دانلود  PDF