TEST


 

تست و فواید آن

با انجام تست های آنلاین زبان آموزان بسرعت می توانند دانش خود را محک بزنند. این برای

زبان آموزان خوب است برای اینکه به انها اجازه می دهد بدانند کجا اشتباه کرده اند، بر روی چه

چیزی باید متمرکز شوند و با انجام دادن مجدد تست چگونه پیشرفت نمایند. انجام تست فقط

دانش شما را اندازه گیری نمی کند، یادگیری را تقویت می کند و درک اطلاعات مشابه را در آینده

آسان می کند. موضوع جالب این است که فایده ای که انجام تست برای یادگیری مطالب دارد،

بیشتر از همان زمانی است که شما برای مطالعه اختصاص می دهید … بیشتر بخوانید …

 

 

 

 

 

برگرفته از کتاب Person to Person Starter  و همچنین جملات کاربردی

مختص مکالمه روزمره در شرایط مختلف

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تست طرح سوال

 

 در این تست می باید سوال مناسب برای جمله داده شده طرح شود.